Bakgrunn

Bakgrunn for Leve hele Livet reformen er Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre som ble lagt frem i 2018.

Målet med reformen er at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg, aktiv og verdig alderdom. Mer konkret skal Leve hele livet bidra til:

* at eldre får flere gode leveår der de beholder god helse og livskvalitet, mestrer eget liv og får den helsehjelpen de trenger – når de har behov for det
* pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste
* ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får benytte kompetansen sin og får gjort en faglig god jobb

KunnskapskommunenHelseOmsorg Nord
Solrun G. Holm
solrun.holm@vestvagoy.kommune.no
+ 47 959 06 322