OM KUNNSKAPSKOMMUNEN

Forskning, innovasjon og kunnskapsutvikling

Kunnskapskommunen Helse Omsorg Nord er en kunnskapssatsing i kommunenes Helse- og omsorgstjeneste. Kommunene i Lofoten og to forskningsinstitusjoner, Nord universitet og UIT, Norges arktiske universitet inngår i nettverket og samarbeider om å styrke forskning, innovasjon og kunnskapsutvikling i tjenestene - for at innbyggerne kan få de beste kunnskapsbaserte tjenestene

Hvordan vi jobber

I Kunnskapskommunen bygger vi bro mellom kommunene og forskningsmiljøene, og tilrettelegger for samskaping som alle parter tjener på. Vi koordinerer prosjektsamarbeid, og utvikler strukturer, tiltak og arrangementer for å styrke kunnskapsbaseringen av kommunenes virksomhet. Ved å jobbe på helt nye måter, og mobilisere ressurser med ulik bakgrunn, erfaring og kompetanse, finner vi nye løsninger som svarer på innbyggerens og kommunenes behov. Kunnskapskommunen arrangerer også en årlig konferanse i samarbeid med forskningsinstitusjonene.
Hovedarbeidsformen i kunnskapskommunen er nettverksarbeid med 3 – 4 nettverkssamlinger for ledere og andre interesserte i helse- og omsorgstjenesten.

Forskning

Forskning og innovasjon står sentralt i utviklingen av en bærekraftig kommune og et bærekraftig samfunn. Forskning er søken etter ny kunnskap for å finne nye, endrede eller bedre løsninger. Målet er at tjenestene som gis skal ha en kunnskapsbasert tilnærming.
Kommunene skal håndtere komplekse oppgaver med høye krav til kvalitet, fornyelse og effektivitet i et samfunn i stadig endring. For å kunne møte nye samfunnsutfordringer både på kort og lang sikt, er det behov for en kontinuerlig satsing på innovasjon og forskning i kommunene. Kunnskapskommunen er en viktig samarbeidsarena for å få til god og samfunnsnyttig forskning for de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
Samarbeidet gjør kommunene i bedre stand til å sette agenda for forskningen, forske med og delta aktivt i kunnskapsarbeidet. Slik kan forskningen orienteres mot brukerne – enten det er kommunene som er brukere av forskning og kunnskap, eller innbyggerne som er brukere av kommunenes tjenester. Som resultat får vi en kunnskapsutvikling som er rettet mot samfunnets og innbyggernes behov.

Forske med kommunen?
Er du interessert i samarbeide med én eller flere av kommunene i Kunnskapskommunen om prosjekter innen forskning, innovasjon og utdanning? Da kan du henvende deg til oss.

Hva samarbeider vi om?
• Forsknings- og innovasjonsprosjekter: Prosjekter som allerede har fått finansiering, og forespørsler om søknadssamarbeid om eksterne midler
• Masteroppgaver
• Utdanningssamarbeid: Større utviklingssamarbeid om innhold i utdanningene (for eksempel søknader til DIKU).

Offentlig PhD

I 2021 fikk vestvågøy kommune sin første offentlige ph.d. kandidat. Villy Angelsen skal forske på Ressursfordeling i helse- og omsorgstjenesten i kommunene.
Gjennom doktorgradsprosjektene vil kommunen bli tilført ny kompetanse. Arbeidet med hvordan kommunen skal nyttiggjøre seg denne forskningskompetansen vil fortsette i planperioden. Det er flere forhold som må belyses; balanse mellom bruk av resultatene og oppnådd kunnskap gjennom den praksisnære forskningen inn i tjenesteområdene, og bruk av forskerkompetanse generelt i organisasjonen.

Innovasjon

Kunnskapsbasert innovasjon skal sørge for smarte og effektive løsninger for innbyggerne og deres ulike behov. Teknologi og digitalisering åpner for nye måter å løse de utfordringene helse- og omsorgstjenesten står overfor og kan potensielt endre dagens tjenesteproduksjon fullstendig. Framtidige utfordringer innen helse og omsorg er av en slik art at det ikke er mulig for den enkelte kommune i rurale strøk å håndtere alene. Kunnskapskommunen samarbeider med forskningspartnere for å få vellykkede innovasjoner som er basert på god kunnskap om nytte og behov. Vi ønsker også at det følgeforskes på utviklingen av nye tjenester, for å sikre at disse fungerer hensiktsmessig.

Kompetanse og utdanning

Kunnskapskommunen jobber også for at helse- og omsorgsutdanningene skal svare til dagens kunnskapskrav. Vi har en tjenesteutvikling i stadig endring. Digitalisering av offentlig sektor påvirker måten vi jobber på, og nye behov eller ny kunnskap stiller nye krav til hvordan man utfører tjenestene. Utstrakt samarbeid med utdanningsinstitusjonene hjelper kommunene med å utvikle sin kompetanse, og det hjelper utdanningene med ta inn perspektiver fra tjenestene og møte endrede kompetansebehov.

Organisering

Kunnskapskommunen består av en prosjektgruppe med representanter fra alle kommunene og en styringsgruppe med toppledelsen fra partnerne.
Partnerne i Kunnskapskommunen HelseOmsorg Nord har inngått formelle avtaler.
Samarbeidet ledes av Vestvågøy kommune, og øvrige kommuner som er med er Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad og Vågan. Kunnskapsinstitusjonene som er med i samarbeidet er Nord universitetet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap og UiT Norges arktiske universitet, nasjonalt senter for distriktsmedisin, NSDM, og Senter for omsorgsforskning, SOF Nord.
Kunnskapskommunen finansieres av prosjektskjønnsmidler i perioden 2021-2023.

Styringsgruppen Kunnskapskommunens styringsgruppe gir strategiske råd og innspill til Kunnskapskommunen. Gruppen består av ledelsen hos våre forskningspartnere og representanter fra kommunene.

Kommunegruppen
Kommunegruppen består av representanter fra alle kommunene i samarbeidet. Den skal fungere som en arena for å jobbe sammen rundt felles behov, utfordringer, muligheter og konkrete samarbeid.

Forske med oss?

Er du interessert i samarbeide med én eller flere av kommunene i Kunnskapskommunen om prosjekter innen forskning, innovasjon og utdanning? Da kan du henvende deg til oss.

Kontaktpersoner:

Solrun G. Holm
solrun.holm
@vestvagoy.kommune.no
+ 47 959 06 322
Trude Hartviksen
trude.hartviksen@vestvagoy.kommune.no
+ 47 957 23 174
KunnskapskommunenHelseOmsorg Nord
Solrun G. Holm
solrun.holm@vestvagoy.kommune.no
+ 47 959 06 322