Nyheter

Ny artikkel fra Trude Hartviksen med flere: Co-creating a continuous leadership development program in rural municipal healthcare – an action research study

Trude Anita Hartviksen, Rita Solbakken, Lars Strauman & Inger-Lise Magnussen har fått publisert en artikkel i BMC Health Services Research.
Klikk her for link

Rehabilitering, tenke nytt og jobbe smartere sammen med brukerne. Prosjektetablering og mobilisering for å utvikle kunnskapsbasert praksis

Vestvågøy kommune har fått prosjektetablering og mobiliseringsstøtte fra NFR til Rehabilitering, tenke nytt og jobbe smartere sammen med brukerne Prosjektetablering og mobilisering for å utvikle kunnskapsbasert praksis.
Rehabilitering er et aktualisert satsningsområde på bakgrunn av opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. I helsefellesskapene og nasjonale føringer for rehabilitering fremheves det at fremtidens rehabiliteringstjenester i hovedsak skal tilbys kommunalt, men kommunene beskriver i stor grad at en mangler kapasiteten til en slik oppgaveforskyvning. Vestvågøy kommune gjennomfører nå en radikal endringsprosess og omorganisering av helse- og mestringstjenesten for å ruste seg til å kunne ivareta dagens og fremtidens behov. I den forbindelse opprettes en ny enhet for rehabilitering. Hensikten med denne enheten er å sikre innbyggerne en bærekraftig og effektiv rehabiliteringstjeneste. Kartlagte utfordringer i så måte er manglende kunnskapsbasert praksis innen deler av dagens tjeneste. Kommunen ser behov for å tenke nytt, samt etablere arenaer sammen med eksterne partnere som Nord universitet for utvikling av kunnskapsbasert praksis der aktører med ulikt kunnskapsgrunnlag kan samarbeide.
Klikk her for link

Forskningsdagene 2023 i Lofoten

Forskningsdagene i Lofoten går i år over tre dager. 19. september har vi temadag om: Kunnskapskommunen – interkommunalt samarbeid for å sikre innbyggerne kunnskapsbaserte tjenester. 20. september arrangerer vi Pårørendedagen 2023 og 21. september har vi en fagdag om ernæring hvor vi bl.a annet får besøk fra Helsedirektoratet.
Klikk her for link

Fått støtte fra NFR til innovasjonsprosjekt i offentlig sektor: Riktig legemiddelbruk hos personer med utviklingshemming - det gjelder livet.

Vestvågøy kommune har fått støtte til innovasjonsprosjekt for riktig legemiddelbruk hos personer med utviklingshemming.
Innovasjonsprosjektet "Riktig legemiddelbruk hos personer med utviklingshemming det gjelder livet" tar utgangspunkt i de ansattes opplevelse at det utfordrende å få til optimal legemiddelhåndtering for personer med utviklingshemming, da det forekommer mye endringer i medisinlistene. En annen utfordring er manglende kunnskap om hvordan pasientgruppen omsetter medisiner eller hvordan man skiller bivirkninger av medisiner fra symptomer på sykdommer. Ansatte forteller også at pårørende må oppdatere de ansatte om endringer i medisinlistene. Dette gjelder både for voksne som bor fast i bolig og barn som er på avlastning i kommunen. Innovasjonsideen er å utvikle/videreutvikle: * Legemiddelhåndtering: Samkjøre rutiner, prosedyrer og arbeidsprosesser som ivaretar alle sider ved legemiddelbruk, legemiddelhåndtering, og kommunikasjon mellom omsorgsledd for personer med utviklingshemming. * Legemiddelterapi: Kartlegge forskrevne medisiner og samle kunnskap om utfordringer knyttet til medisinbruk som denne gruppen har. Basert på dette vil vi utvikle nye metoder for legemiddelsamstemming, legemiddelgjennomgang, samt testing av leverenzymer for å kunne optimalisere valg av legemiddel og dosering. * Nytt rammeverk for trygg legemiddelbruk i miljøtjenesten Innovasjonsideen er å utvikle ny verdifull kunnskap til Vestvågøy kommune, i og med at kommunen i 2022 har startet planleggingen av 20 nye boliger for personer med utviklingshemming som skal ferdigstilles i desember 2025. Forskning vil bidra med essensielle innspill til hvordan de nye boligene tilrettelegger for håndtering og digitalisering av legemiddelhåndtering og optimalisering av medisinbruk blant personer med utviklingshemming. Vi planlegger derfor for at innovasjonen skal skje i tett samarbeid internt i kommunen, med utbyggere, og næringsaktører av digitale løsninger som kan imøtekomme de utfordringer de involverte, brukere, pårørende, helsepersonell og fastleger har innenfor områdene.
Klikk her for link

Når beboere i sykehjem slutter å spise. Etiske dilemma og utfordringer knyttet til hjelp og tilrettelegging for mat og måltidsituasjoner.

Vågan kommune har fått støtte, kr 350 000, fra RFF Nordland til regionalt kvalifiseringsprosjekt.
Mange ansatte som har ansvaret for å følge opp beboere under måltider opplever stor frustrasjon når beboere slutter å spise og drikke. En studie viser at ansatte utøvde alt fra svakt press til å tvinge maten i beboerne som ikke ville spise. Begrunnelsen de kom med var tosidig, at de hadde bedre samvittighet når de hadde fått i beboeren mat og at nasjonale retningslinjer sa at det var viktig at pasienten fikk næring. I siste fase av livet er det normalt at interessen for mat og drikke avtar, utfordringen for helsepersonell er å avgjøre om det skal igangsettes ernæringstiltak, og når eventuelt slike tiltak skal avsluttes. Etisk refleksjon og kunnskap rundt ernæring i livets siste fase er en viktig del av den helhetlige pleien og det er derfor nødvendig å øke bevisstheten hos helsepersonell omkring etiske spørsmål og ernæring, med det som mål å etablere en enhetlig og forsvarlig forankret praksis. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Vågan kommune, Vestvågøy kommune og Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.
Klikk her for link

DIVA – Digitalt førstevalg i en distriktskommune: Utvikling av en modell for organisering av virtuell avdeling i helse- og omsorgstjenesten.

Vestvågøy kommune har fått 2,5 mill kr fra RFF Nordland til regionalt innovasjonsprosjekt
Prosjektet DIVA tar utgangspunkt i et behov for å utvikle smartere og mer robuste helse- og omsorgstjenester i distriktskommuner med lange reiseavstander og økte oppgaver, gjennom å ta i bruk digitalt førstevalg og virtuell avdeling for hjemmeboende personer med komplekse tjenestebehov. Prosjektet er et samarbeid mellom Vestvågøy kommune/USHT Nordland, Nordlandsforskning, Høgskolen i Molde, Aidn og Helseinnovasjonssenteret. Gjennom fire arbeidspakker som omfatter utvikling og følgeforskning skal aktørene utforske muligheter, begrensninger, og dilemmaer, som knytter seg til utvikling av virtuell avdeling i hjemmebaserte tjenester i en distrikts- og kystkommune i Nord-Norge. Prosjektet skal finne ut hva «digitalt førstevalg» i praksis kan innebære for pasienter og for ansatte i hjemmebaserte tjenester i en slik kontekst, hvordan det kan innføres gjennom samskaping, og hvordan virtuell avdeling kan inngå i organisasjonen som helhet. Prosjektet vil også utforske den digitale – fysiske grensen for yting av helsetjenester til personer med komplekse behov i rurale strøk. Prosjektet legger stor vekt på formidling, og vil formidle kunnskapen gjennom en håndbok, nettside, en podcast, og gjennom artikler. Kunnskapen antas å være av stor nytteverdi for andre distriktskommuner, som står overfor de samme utfordringene.
Klikk her for link

Støtte fra NFR til Forprosjekt for innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Vestvågøy kommune har fått støtte fra NFR til et forprosjekt for innovasjonsprosjekt i offentlig sektor som vi har kalt Riktig legemiddelbruk hos pasienter med psykisk utviklingshemming - - et innovasjonsprosjekt med potensielt stor nasjonal verdi.
Prosjektets hovedmål er å utvikle en tjeneste for brukere med psykisk funksjonshemming som sikrer optimal legemiddelbruk. Samarbeidspartnere i prosjektet er Institutt for farmasi, UiT og Farmasøytisk institutt UiO.
Klikk her for link

Revidert nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring

Revidert utgave av nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring erstatter den tidligere retningslinjen IS-1580 «Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring» fra 2009.
Retningslinjen for forebygging og behandling av underernæring dekker kun tilstander med mangel på energi og protein. Den dekker ikke for lavt eller for høyt inntak av mikronæringsstoffer eller overvekt og fedme.Det er imidlertid også viktig å fange opp overvekt, fedme og mangeltilstander som del av god ernæringspraksis. Derfor bør denne retningslinjen sees i sammenheng med andre retningslinjer, veiledere og prosedyrer for pasienter med kombinasjoner av feilernæringstilstander.
Klikk her for link

Støtte fra NFR til Forprosjekt for innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Vestvågøy kommune har fått støtte fra NFR til et forprosjekt for innovasjonsprosjekt i offentlig sektor som vi har kalt Bo hjemme – integrering av fysiske og digitale tjenester. Pasientsentrert og helhetlig tjenesteorganisering.
Prosjektets mål: • Utvikle en hjemmetjeneste som utnytter mulighetene som digitalisering av tjenesten gir for å styre tjenesten i bærekraftig retning og sikrer en pasientsentrert, helhetlig og proaktiv tjenesteorganisering. • Utvikle ideer og konsepter, etablere samarbeidskonstellasjoner relatert til mulighetene som digitalisering av hjemmetjenesten gir for å styre tjenesten i bærekraftig retning og som sikrer en pasientsentrert, helhetlig og proaktiv tjenesteorganisering i tillegg til å avklare strategisk forankring, nytteverdi, kunnskaps- og forskningsbehov.
Klikk her for link

Kommunens strategiske forskningsorgan

KSF er en samarbeids- og finansieringsmodell for kunnskapsløft i kommunale tjenester.
KSF er en samarbeids- og finansieringsmodell for kunnskapsløft i kommunale tjenester. Struktur for et systematisert kunnskapsløft og innovasjon i kommunale tjenester, er et grep som vil sikre at vi får vite mer om hva som virker hvor. Det er etablert få strukturer for kunnskapssystem for kommunene både når det gjelder å utvikle, formidle og ta i bruk kunnskap. Merparten av kunnskapsutviklingen er initiert av andre og uten tilstrekkelig involvering fra kommunene. Nye nasjonale planer fremmes på løpende bånd, de fleste med tydeliggjøring av ansvar og nye oppgaver til kommunene. Prioriteringsutfordringene blir større. Kommunesektoren har understreket behovet for en struktur som kan bidra til å bygge et solid kunnskapsgrunnlag til støtte for fremtidige krevende beslutninger. Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) er nettopp det; en struktur for organisering og finansiering av kunnskapsløftet.
Klikk her for link
1 2
KunnskapskommunenHelseOmsorg Nord
Solrun G. Holm
solrun.holm@vestvagoy.kommune.no
+ 47 959 06 322