Prosjekter

Forsterket helsehjelp i hjemmet gjennom å etablere virtuell korttidsavdeling

For å kunne yte helsehjelp der pasienten er ønsker Vestvågøy Kommune å forsøke ut en ny organisering av tjenesten ved å skape en virtuell korttidsavdeling. En virtuell avdeling, VA, er ingen fysisk avdeling, men en måte å organisere ressurser på i den kommunale helsetjenesten.
Finansiert av Statsforvalteren i Nordland, Kompetanse og innovasjonsprosjekt.
Prosjektforside

For å kunne yte helsehjelp der pasienten er ønsker Vestvågøy Kommune å forsøke ut en ny organisering av tjenesten ved å skape en virtuell korttidsavdeling. En virtuell avdeling, VA, er ingen fysisk avdeling, men en måte å organisere ressurser på i den kommunale helsetjenesten. Kjernen i en VA er samhandling i tverrprofesjonelle team, hvor all relevant informasjon om pasienten underlegges en tverrprofesjonell vurdering i tett samarbeid med pasient og pårørende. Slik legges det til rette for løsninger som er mer skreddersydd pasientenes og pårørendes behov og ønsker.

I en VA blir pasienten fulgt opp med fysiske besøk i tillegg til virtuelle hjemmebesøk (såkalte skjermbesøk) og avstandsovervåkning. Ved behov kan pasienten ta kontakt med ansvarlig sykepleier via videoløsning på nettbrett eller toveis digital trygghetsalarm, som også automatisk lokaliserer pasienten. Skrevet inn på virtuell korttidsavdeling får pasienten behovsstyrt oppfølging og en mykere overgang fra sykehuset. Målet er et minst like godt tilbud i eget hjem som ved innleggelse i kommunal institusjon for korttidsopphold, og færre reinnleggelser.

Vi ønsker å forsøke ut en lokal tilpasning i egen kommune. Vestvågøy kommune har 52 omsorgsboliger tilpasset eldre med tilknyttet heldøgns hjemmetjeneste. Selv om der er tilknyttet hjemmetjeneste til beboere i omsorgsbolig forskyves beboere ofte mellom spesialisthelsetjeneste, sykehjem og hjemmetjeneste. De fleste beboere har innleggelse i spesialisthelsetjeneste først, deretter kommunal institusjon før de føres tilbake til omsorgsboligen sin. Noen føres direkte innad mellom kommunale nivå eller mellom spesialisthelsetjeneste og egen bolig, dvs reinnleggelser. Tilbakemeldinger fra helsepersonell i hjemmetjenesten er at beboerne forskyves til høyere omsorgsnivå dersom beboere behøver tettere medisinsk oppfølging eller rehabilitering etter sykehusopphold.

Vi vil se på muligheter til å forsterke helsehjelp i hjemmet ved å tilby korttidsopphold innad i omsorgsboligene ved å ta i bruk konseptet virtuell korttidsavdeling, VKA. Behov vi ønsker å utrede i en VKA er: tettere legeoppfølging og mulighet for å tilsette 40% legeressurs inn i VKA, tidlig oppdagelse av forverret tilstand, bredere bruk av medisinsk utstyr og bruk av velferdsteknologi. Kommunene skal utforske tverrfaglige samarbeidsløsninger med andre aktører som: fastlege-, fysioterapeut-, ergoterapeut-, hjelpemiddel- og spesialisthelsetjenesten, samt kommunal fagutviklingsavdeling, USHT, frivillige og pårørende. Brukers synspunkter og opplevelse av tjenesten vil være sentral i arbeidet. Vi ønsker å pilotere VKA for beboere i bemannede omsorgsboliger først, for deretter å se på organisatoriske tilpassede løsninger til hjemmeboende uten omsorgsbolig som har behov for forsterket helsehjelp en kortere periode.

Prosjektets metoder, tiltak og innfallsvinkler er nyskapende i den forstand at vi skal teste ut bruk av SAFE, et skjema for oppdagelse av Subakutt/Akutt Funksjonssvikt hos Eldre, i kommunikasjon med fastlegene som gir mer målrettet oppfølging av pasientene. Kunnskapen som oppnås er relevant og anvendelig for andre kommuner.

Link til prosjektet
KunnskapskommunenHelseOmsorg Nord
Solrun G. Holm
solrun.holm@vestvagoy.kommune.no
+ 47 959 06 322