Prosjekter

Riktig legemiddelbruk hos pasienter med psykisk utviklingshemming - et innovasjonsprosjekt med potensielt stor nasjonal verdi

Pilotprosjekt - et samarbeid med Institutt for farmasi, UiT og Farmasøytisk institutt, UiO. Prosjektet er finansiert med prosjektetableringsstøtte fra NFR.
Prosjektforside

Prosjektsammendrag
Legemiddelbruk til brukere med psykisk utviklingshemming oppleves som utfordrende. Det er flere grunner til dette,
både utfordringer med å holde oversikt over legemiddelbruken (samstemming), elektroniske systemer som skal
kommunisere med hverandre, kommunikasjon mellom helsepersonell, samt vedlikehold og oppdatering av
kunnskap blant personale. Flere av brukerne har også manglende forutsetning for å formidle egen helsetilstand.
Innovasjonsideen for å løse utfordringene er å utvikle og samkjøre rutiner som ivaretar alle sider av
legemiddelbruken. I dette forprosjektet skal vi jobbe med kartlegge og planlegge hva som trengs og gjøres og
hvordan dette kan gjøres.
Relevant forskning viser at personer med psykisk utviklingshemming oftere får forordnet potensielt upassende
medisiner enn befolkningen for øvrig. Pga høyere antall sykdommer og komorbiditeter, er pasienter med
utviklingshemming også mer utsatt for polyfarmasi. Vi har også liten kunnskap om legemiddelhåndteringsprosessen
når det gjelder denne brukergruppen.
I dette prosjektet vil vi jobbe med å etablere og utvikle samarbeid med andre relevante aktører som brukere,
pårørende, fastlege, personale, farmasøyt/apotek, kommune for å utvikle rutiner for å sikre riktig legemiddelbruk.

Link til prosjektet
KunnskapskommunenHelseOmsorg Nord
Solrun G. Holm
solrun.holm@vestvagoy.kommune.no
+ 47 959 06 322