Prosjekter

Riktig legemiddelbruk hos personer med utviklingshemming - det gjelder livet.

Innovasjonsprosjektet "Riktig legemiddelbruk hos personer med utviklingshemming det gjelder livet" er et samarbeidsprosjekt mellom Farmasøytisk institutt, UiO, Institutt for farmasi, Uit, USHT Nordland og Vestvågøy kommune.
Prosjektforside

Innovasjonsprosjektet "Riktig legemiddelbruk hos personer med utviklingshemming det gjelder livet" tar
utgangspunkt i de ansattes opplevelse at det utfordrende å få til optimal legemiddelhåndtering for personer med
utviklingshemming, da det forekommer mye endringer i medisinlistene. En annen utfordring er manglende kunnskap
om hvordan pasientgruppen omsetter medisiner eller hvordan man skiller bivirkninger av medisiner fra symptomer
på sykdommer. Ansatte forteller også at pårørende må oppdatere de ansatte om endringer i medisinlistene. Dette
gjelder både for voksne som bor fast i bolig og barn som er på avlastning i kommunen.

Innovasjonsideen er å utvikle ny verdifull kunnskap til Vestvågøy kommune.

Vårt mål er at innovasjonen skal designe et rammeverk som sikrer trygg legemiddelbruk og gir et kvalitativt bedre tilbud til personer med utviklingshemming. Sekundære mål er at deres pårørende og de ansatte vil oppleve bedre trygghet i arbeidet med legemidler, og gjennom bedre samhandling arbeide mer effektivt ved bruk av digitale støttefunksjoner. Innovasjonsideen er nærmere bestemt å utvikle/videreutvikle følgende:

Legemiddelhåndtering: Samkjøre rutiner, prosedyrer og arbeidsprosesser som ivaretar alle sider ved legemiddelbruk, legemiddelhåndtering, og kommunikasjon mellom omsorgsledd for personer med utviklingshemming.

Legemiddelterapi: Kartlegge forskrevne medisiner og samle kunnskap om utfordringer knyttet til medisinbruk som denne gruppen har. Basert på dette vil vi utvikle nye metoder for legemiddelsamstemming, legemiddelgjennomgang, samt testing av leverenzymer for å kunne optimalisere valg av legemiddel og dosering.

Nytt rammeverk for trygg legemiddelbruk i miljøtjenesten

Vestvågøy kommune startet i 2022 planleggingen av 20 nye boliger for personer med utviklingshemming som skal ferdigstilles i desember 2025.
Forskning vil bidra med essensielle innspill til hvordan de nye boligene tilrettelegger for håndtering og digitalisering av legemiddelhåndtering og optimalisering av medisinbruk blant personer med utviklingshemming. Vi planlegger derfor for at innovasjonen skal skje i tett samarbeid internt i kommunen, med utbyggere, og næringsaktører av digitale løsninger som kan imøtekomme de utfordringer de involverte, brukere, pårørende, helsepersonell og fastleger har innenfor områdene.

Link til prosjektet
KunnskapskommunenHelseOmsorg Nord
Solrun G. Holm
solrun.holm@vestvagoy.kommune.no
+ 47 959 06 322